Svenska EnergiAskors logga


 

Mer aska behövs för att nå miljömålet Levande skogar

Årets uppföljning av miljömålen visar precis som tidigare att målet Levande skogar inte är möjligt att nå till 2020, skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida.

På minussidan ser Skogsstyrelsen bland annat att många vattendrag, känsliga miljöer och kulturlämningar fortsätter att påverkas negativt av föryngringsavverkningar på grund av bristande hänsyn. Uttag av grot, det vill säga grenar och toppar, leder till viss försurning och utarmning av markens näringsämnen eftersom man inte återför tillräckligt med aska till skogen.

 – Det görs många bra insatser för att miljömålet ska nås men ytterligare åtgärder kommer att krävas, säger Skogsstyrelsens miljöstrateg Jimmy Lundblad om senaste uppföljningen av miljökvalitetsmålet.

Läs mer på Skogstyrelsens hemsida ”Mer behövs för att nå Levande skogar


Energiaskor 2013-04-02

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se